مسئولین محترم ستادهای برگزاری آزمون در استان ها آمار ثبت نام را در روز سه شنبه از سامانه بگیرند

مسئولین محترم ستادهای برگزاری آزمون در استان ها با توجه به مهلت ویرایش اطلاعات تا روز دوشنبه و احتمال تغییر در آمارهای شهرستان ها لازم است گرفتن آمار ثبت نام از سامانه را در روز سه شنبه 10 بهمن انجام دهند.