مبالغ باقیمانده در صفحه کاربری موسسات و مربیان قرآنی پس از برگزاری آزمون عودت داده خواهد شد.

با تصمیم ستاد اجرایی آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم مبالغی که در صفحه کاربری موسسات و مربیان قرآنی باقیمانده پس از برگزاری آزمون عودت داده خواهد شد. این فاصله زمانی بابت حجم زیاد کارهای مربوط به برگزاری آزمون می باشد.