تنها فرصت باقیمانده برای بارگذاری عکس مناسب قرآن آموزان تا پایان روز شنبه 21 بهمن می باشد.

از ورود قران اموزانی که زمان ثبت نام عکس مناسب بارگذاری نکرده اند به جلسه امتحان جلوگیری به عمل خواهد آمد.