برای صدور کارت گروهی ورود به جلسه از مرورگر کروم استفاده نمایید.

مدیران موسسات و مربیانی که قصد دارند کارت ورود به جلسه قران اموزان خود را در صفحه کاربری خود به صورت گروهی دریافت نمایند لازم است که از مرورگر کروم بدین منظور استفاده کنند.