آدرس تمامی حوزه های امتحانی شفاهی آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم اعلام شد.

آدرس 475 حوزه امتحانی شفاهی آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم در تمامی شهرهای کشور را می توانید از اینجا دریافت نمایید. آدرس حوزه امتحانی هر قران اموز با توجه به شهرستان ثبت نامی بر روی کارت ورود به جلسه وی درج شده است. همچنین در کارت ورود به جلسه هر قرآن آموز روز و ساعتی که برای آزمون شفاهی باید مراجعه نماید درج شده است.