با تصمیم ستاد اجرایی آزمون، افراد فاقد عکس درکارت ورود به جلسه میتوانند با همراه داشتن کارت ملی در آزمون شرکت نمایند.

افرادی که عکس نامرتبط داشتند و حذف شده و یا کارت ورود به جلسه آنها فاقد عکس میباشد، میتوانند با همراه داشتن کارت ملی در آزمون شرکت نمایند.