نمرات نهایی آزمون سراسری در رشته حفظ کل قرآن کریم اعلام شد.

پس از برگزاری مرحله شفاهی آزمون سراسری در رشته حفظ کل ویژه افرادی که در مرحل اول و در آزمون کتبی نمره بالای 70 کسب کرده بودند ، نمرات نهایی که همان نمرات آزمون شفاهی افراد می باشد در سامانه آزمون قرار گرفت. افراد میتوانند با مراجعه به صفحه کاربری خود نمره خود را مشاهده نمایند. نمره قبولی در رشته حفظ کل 75 می باشد.