نحوه دریافت جوایز برندگان در قرعه کشی آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم

برندگان در قرعه کشی  آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم از تاریخ اول خرداد ماه می توانند از طریق تماس با مؤسسه معین استان مورد نظر نسبت به نحوه دریافت جایزه خود مطلع شوند

اطلاعات موسسات معین