امکان شرکت علاقه مندان در رشته حفظ جزء 30 قرآن کریم در قالب طرح بشارت 1452 فراهم گردید

به گزارش ستاد آزمون، با توجه به ابلاغ سیاست های ستاد راهبری طرح ملی حفظ قرآن به کلیه دستگاه ها و نهادهای قرآنی به منظور در اولویت قرار دادن طرح حفظ جزء سی قرآن کریم با محوریت طرح بشارت 1452، رشته حفظ جزء 30 به عنوان«کار ویژه» آزمون سال جاری در نظر گرفته شده است که با توجه به اختصاص جوایز ویژه برای این رشته، لزوم برنامه ریزی ویژه ای را از سوی استان، مربیان و موسسات قرآنی جهت مشارکت هر چه بیشتر افراد در این رشته می طلبد.