شروع ثبت نام از ساعت ۱7 بعد از ظهر ۱۰ دی‌ماه

بدینوسیله به اطلاع تمام کسانیکه متقاضی شرکت درآزمون‌ سراسری قرآن وعترت می باشند، می رساند، امکان ثبت نام از ساعت 17 بعدازظهر 10 دی‌ماه در سامانه قرآن و عترت برقرار می باشد.