10 شهرستان پیشگام در آزمون تا 27 دی ماه 97
شهر  نفر رشته 
قم 3278
اصفهان 2806
کرمانشاه 2186
تهران 2147
شاهرود 1824
همدان 1525
مشهد 1489
یزد 1466
بیرجند 975
کرمان 948