ثبت نام بیش از 80 درصد قران آموزان آزمون در رشته های گروه حفظ تا 4 بهمن ماه
گروه رشته  نفر رشته  نفر رشته زن  نفر رشته مرد  درصد
حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم 55341 38746 16476 42/90 %
حفظ قرآن کریم 48749 40340 8278 37/79 %
مفاهیم ومعارف قرآن و اهل بیت (علیهم السلام) 17912 14239 3607 13/89 %
آموزش‌های الکترونیکی 6992 4900 2064 5/42 %