ثبت نام 7 هزار نفر در رشته های الکترونیکی آزمون سراسری-استقبال قرآن آموزان از رشته الکترونیکی روانخوانی قرآن کریم
ام رشته  گروه رشته  نفر رشته  نفر رشته زن  نفر رشته مرد  درصد
روان خوانی قرآن کریم (با تعیین سطح تعاملی) آموزش‌های الکترونیکی 4159 3102 1046 59/46 %
سبک زندگی و سیره معصومین (مدرس: دکتر رفیعی) آموزش‌های الکترونیکی 2557 1645 903 36/55 %
ترجمه و مفاهیم قرآن کریم(واژه های آسمانی ) آموزش‌های الکترونیکی 279 156 115 3/99 %