تاکید مجدد - سهمیه حمایت از قبول شدگان موسسات در رشته های گروه حفظ جزء 30

به گزارش ستاد آزمون‌های سراسری قرآن و عترت امکان ثبت نام دانش آموزانی که تحت پوشش مؤسسات قرآنی متقاضی شرکت در رشته حفظ جزء 30 قرآن کریم می باشند فراهم شد.

با توجه به درخواست مکرر مدیران محترم مؤسسات قرآنی جهت فراهم نمودن امکان ثبت نام دانش آموزانی که تحت پوشش مؤسسات قرآنی متقاضی شرکت در رشته حفظ جزء 30 قرآن کریم می باشند مقرر شد؛ بر مبنای تعداد شرکت کنندگان هر مؤسسه در رشته حفظ جزء 30 در آزمون سال گذشته [اسفند 96]، سهمیه ای بر اساس جدول ذیل به عنوان حداکثر میزان حمایت از قبول شدگان در این رشته برای مؤسسات در آزمون سال جاری منظور گردد.  

جدول نحوه محاسبه حمایت از مؤسسات قرآنی در رشته حفظ جزء 30 قرآن کریم [در بخش دانش آموزان]

تعداد شرکت کننده در رشته حفظ جزء 30

در آزمون سال96

حداکثر میزان سهمیه در رشته حفظ جزء 30

در آزمون سال 97

0 تا 30 نفر+ موسسات جدید الورود

40 نفر

31 تا 50 نفر

60 نفر

51 تا 100 نفر

110 نفر

101 تا 150 نفر

150 نفر

151 نفر تا 200 نفر

200 نفر

201 تا 300 نفر

300 نفر

301 تا 400 نفر

400 نفر

401 نفر تا 500 نفر

500 نفر

  •   طبق جدول فوق، حداکثر میزان حمایت از مؤسسات قرآنی در رشته حفظ جزء 30 قرآن کریم، ویژه گروه سنی دانش آموزان 500 نفر خواهد بود.