امکان صدور کارت ورود به جلسه شفاهی فراهم شد

کارت ورود به جلسه قرآن آموزان در بخش شفاهی در سامانه قابل دریافت می باشد

آزمون گروه حفظ جز 30 همه دانش آموزان (1379/07/01به قبل) و آزمون دیگر رشته های حفظ دانش آموزان ابتدایی (1385/07/02 به قبل) شفاهی است